Vedtægter

Godkendt på generalforsamlingen 31.03.2016

Vedtægter


§ 1 Navn
Vodder Idrætscenter er en selvejende institution med hjemsted i Vodder sogn, Tønder kommune.

§ 02 Formål
Formålet er at drive et aktivitets-og idrætscenter for sognets beboere i alle aldre.
Institutionen udøver sin virksomhed gennem bestyrelsen.

§ 03 Hæftelse og tegning
Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse.
Institutionens bestyrelse hæfter ikke personligt for de af institutionens indgåede forpligtigelser, for hvilken alene institutionen hæfter for med den respektive formue.
Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes institutionen af bestyrelsen ved formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 04 Medlemskab
Medlemskab af institutionen har de nuværende foreninger i Vodder Sogn.
– Nye foreninger kan optages som medlemmer ved godkendelse af bestyrelsen.
– Hver myndig medlem kan kun afgive én stemme på generalforsamlingen.

§ 05 Institutionens drift
Midlerne til driften fremskaffes i form af leje, reklameindtægter og frivilligt arbejdskraft m.m.
Et konstateret overskud af driften tilfalde institutionen og vil kunne henlægges til imødegåelse af evt. underskud på fremtidige årsregnskaber.
Et overskud kan i øvrigt anvendes til det bedste for institutionens drift efter bestyrelsens beslutning.

§ 06 Generalforsamling
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med et varsel af mindst 14 dage ved bekendtgørelse i den lokale presse.
Indkomne forslag under pkt. 5 skal offentliggøres samtidig med indkaldelsen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Bestyrelsesvalg er skriftligt og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt af enten 5 bestyrelsesmedlemmer eller af 25% af medlemmerne, når disse fremsætter begrundet begæring herom indeholdende forslag til dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 28 dage efter begæringens fremsættelse.
I øvrigt følges reglerne for ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlinger ved simpelt flertal.

§ 07 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 myndige personer, som alle er på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen skal være repræsenteret af:

 • 7 borgere bosiddende i Vodder Sogn
 • 1 repræsentant fra Frifelt Sportsforening
 • 1 repræsentant fra Vodder Sogns Lokalråd

De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
Der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.
Der væges 1 autoriseret revisor.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Konstitueringen sker hvert år på det første bestyrelsesmøde umiddelbart eller senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan indbyde gæster til sine møder.

§ 08 Bestyrelsens opgaver:
Det er bestyrelsens opgave at forestå institutionens daglige drift og i den forbindelse er bestyrelsen berettiget til at antage den til enhver tid fornødne arbejdskraft, således at institutionens formål kan opfyldes.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder påkrævet. Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden for mødet.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udarbejde et ordensreglement for institutionens benyttelse og bestyrelsen eller den af bestyrelsen bemyndigede fører tilsyn med reglementets overholdelse.
Bestyrelsen udarbejder årligt et driftsbudget for det kommende regnskabsår og udøver fornødent budgetkontrol.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflertal, ved stemmelighed kan formanden afgive 2 stemmer.
Beslutningsdygtighed forudsætter dog, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettigede til at modtage honorar for deres  bestyrelseshverv.

§ 09 Information
Bestyrelsen vil i fornødent omfang informere borgerne i sognet ved meddelelse i den lokale presse eller ved orienteringsmøder.

§ 10 Regnskab
Institutionens regnskabsperiode er 1.januar til 31.december. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af en autoriseret revisor.

§ 11 Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede personers stemmer og såfremt vedtægtsændringen er bekendtgjort ved varslingen af generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer skal godkendes af Tønder kommunalbestyrelse, før end de kan træde i kraft.

§ 12 Ophævelse og salg af institutionen
Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte institutionens drift, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum med ¾ af de stemmeberettigede personers stemmer, træffe bestemmelse om institutionens ophør, i hvert fald institutionens formue skal anvendes til almennyttige formål i Vodder sogn. Denne disposition skal godkendes af Tønder kommunalbestyrelse.

Anvendelse af formue, der er tilvejebragt via kommunale midler fra Tønder kommune, skal desuden godkendes af Tønder kommunalbestyrelse.

Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue mv. er effektueret.

Godkendt af generalforsamlingen 31.03.2016.