Spring til indhold

Vodder Sogn

- et godt sted at bo, leve og arbejde…

Livets gang i Vodder Sogn i 2008

I forbindelse med Vodder Sogns Lokalråds generalforsamling i slutningen af marts måned, startede formanden med at fortælle om baggrunden for Vodder Sogns Lokalråds eksistens og ikke mindst om lokalsamfundets vision – nemlig at

Vodder Sogn er et godt sted at bo, leve og arbejde.¨

 

En vision, som det er vigtig at alle bidrager til at arbejde hen imod.

 • Der har været en tilbagegang på 9 borgere siden 1. januar 2008 – således at der pr. 1 januar 2009 var 803 borgere – så først og fremmest er det vigtigt at befolkningstallet vender, således at der er flere børn og unge i lokalsamfundet. Og det er ligeledes at bibeholde den ældre generation i området.
 • Der vil være 74 elever i 6-12 årsalderen i år 2014 og 69 elever i år 2015 – forudsat at de børnefamilier, som bor her nu også forbliver i området. Der kan kun henvises til det der er skrevet ovenover.
 • Det er vigtigt at der er et samspil imellem de forskellige foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og borgere i forbindelse med udviklingen i lokalsamfundet, således at de frivillige ressourcepersoner, som deltager i udviklingsarbejdet i Vodder Sogn ikke brænder ud.
 • Der har tidligere været nogle hærværksproblemer, hvilket har ført til at Vodder Sogns Lokalråd er ved at opstarte den private servicefacilitet – Klubben Kernen for børn og unge, som ikke længere kan gå i SFO.
 • Det har knebet med tiden for bestyrelsen at få solgt medlemskort 2008 – dette vil blive intensiveret i 2009.
 • Ævle Bævle bliver nu udgivet 11 gange årlige i stedet for 5-6 gange. Dette kan kun lade sig gøre med det frivillige ‘Ævle Bævle’ korps, som har meldt sig frivilligt. En stor tak til de frivillige, som bidrager til dette.
 • Den årlige arbejdsdag på Naturlege- og lejrpladsen blev afholdt i 2008 samme dag, som Vodder Skole færdiggjorde multibanen i skolegården. Dette bl.a. fordi flere forældre havde foreslået at det skulle foregå i efteråret i stedet for i foråret. Pga. det lave fremmøde, bliver det flyttet til foråret igen.
 • Lokalrådet har jo igangsat nogle aktiviteter, som har stor succes – ie. gyseraften, julearrangement, fællesspisning m.m. Det er dejligt at se at der altid er stor opbakning til de aktiviteter, som igangsættes.
 • Kwik Spar – vores lokale købmand – havde 5 års jubilæum, hvilket må siges blev fejret med manér – med medieomtale i Jydske Vestkysten, TV Syd og i FamilieJournalen. Jo, det må siges at Laila og Marit er blevet sat på landkortet.
 • Hvad erhvervslivet angår, så har nogle af de erhvervsdrivende måttet fyre medarbejdere pga. finanskrisen, som hersker i Danmark og hele verdenen. Vi må håbe at krisen vil vende og at situationen ligeledes vil ændre sig for erhvervslivet.
 • Børnehaven Æblehuset kunne ligeledes fejre 5 års jubilæum i 2008 – hvilket også blev fejret med manér og med lidt medieomtale.
 • Der er godt gang i foreningslivet i hele lokalsamfundet – det både indenfor sport, som indenfor andre aktiviteter.
 • Vi må desværre konstatere at vi også her i Vodder Sogn er udsat for indbrud og hærværk. Lokalrådet håber at alle borgere hjælper hinanden med at være nabopoliti….
 • Lokalrådet har været Syd Energis ambassadør ifm. etableringen af fibernet i området. I forbindelse med dette arbejde, har lokalrådet modtaget 300 kr. pr. abonnement. En stor tak til alle husstande, som har hjulpet os til at modtage et beløb fra Syd Energi i den forbindelse.
 • Som mange andre steder, så har der også været og er nedslidte boliger i vores lokalsamfund – men vi har nogle lokale landmænd, som har gjort et stort stykke arbejde i den forbindelse. Ja, de har simpelthen købt ejendommene og revet dem ned. Vi har indtil videre tre tilfælde hvad dette angår – sidst den gamle skole i Birkelev.
 • Vodder Sogns Lokalråd er lokalsamfundets talerør overfor kommunen. Tønder Kommunes Landdistriktsråd, som er paraplyorganisation for alle lokalsamfund, har fået arrangeeret det således at de enkelte paraplyorganisationer i lokalsamfundene (lokalråd, borgerforeninger o.lign) er høringspartner i sager, som vedrører udviklingen i lokalsamfundet –  det strækker sig lige fra børn og unge sager til miljøsager, lokalplanssager m.m.  Vodder Sogns Lokalråd holder borgerne orienteret i sådanne sager og indkalder til fællesmøder, hvis det er er nødvendigt. Og modsat – så kan borgere komme med sager, som Vodder Sogns Lokalråd bør bringe videre til kommunen eller andre offentlige myndigheder.
 • I landdistriktsrådets regi, er der igangsat nogle projekter, som har betydning for hele Tønder Kommune – men også for Vodder Sogn. Bl.a. vores nye hjemmeside – som gerne skulle være mere levende end den gamle. Derudover er landdistriktsrådet i gang med projektet “Lokale UdviklingsPlaner” som ligeledes er vigtig for den videre udvikling i lokalsamfundene  – herunder også Vodder Sogn. Dette kan der læses mere om på Tønder Kommunes Landdistriktsråds hjemmeside og alle borgere, foreninger, institutioner m.m. vil blive informeret ifm. det videre forløb.
 • Tønder Kommune har afsat en pulje, som vi har mulighed for at søge tilskud igennem til projekter, som er vigtige for hele lokalsamfundet. Idéer til sådanne projekter modtages gerne.

Er du interesseret i at læse den totale beretning, årsregnskabet og andre informationer om Vodder Sogns Lokalråd, så klik ind på nedenstående link
Link til materiale fra generalforsamlingen 2009

Share on facebook
Del på Facebook

FACEBOOK